Van Olst Schilders /                van Olst & van de Veen Schilders
uw professionele partners in onderhoudsschilderwerk

Disclaimer.

 Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Van Olst Schilders/ Van Olst & van de Veen Schilders.


Hoewel de informatie op de website van Van Olst Schilders/ Van Olst & van de Veen Schilders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en de directie van Van Olst Schilders/ Van Olst & van de Veen Schilders streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan de directie van Van Olst Schilders/ Van Olst & van de Veen Schilders geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden. De directie van Van Olst Schilders/van Olst & van de Veen Schilders behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.


Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. De directie van Van Olst Schilders/van Olst & van de Veen Schilders aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.


Copyright 2023 

Van Olst Schilders / van Olst & van de Veen Schilders
Alle rechten voorbehouden